کلیه شرکتهای تجاری مندرج در ماده 20 قانون تجارت در زمان تأسیس پس از تأیید نام می بایست نسبت به افتتاح حساب نزد شعب بانکهای دولتی یا خصوصی کشور و پرداخت مبلغ سرمایه اقدام و اصل گواهی پرداختی مربوطه را به همراه سایر ضمائم و مستندات تأسیس به مراجع ثبت شرکتها ارسال نمایند. همچنین چنانچه قسمتی از سرمایه انواع شرکت های تجاری مندرج در ماده 20 قانون تجارت به صورت آورده غیرنقدی اعلام گردد، مراتب می بایست به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و اصل تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری به همراه سائر ضمائم و مستندات به مراجع ثبت شرکتها ارسال گردد.

این گواهی نامه سربرگ داری است خطاب به اداره ثبت شرکتها که مهمور به مهر بانک شده است و در نامه ذکر شده متقاضی با پرداخت مبلغ در حساب شرکت در شرف تاسیس به شماره حساب اقدام نموده و بلامانع است.لازم بذکر است برای افتتاح حساب در شرف تاسیس نیاز به مدرک خاصی نبوده و تنها با ابلاغیه تایید نام میتوانید این حساب را افتتاح نمائید.