متقاضی می بایست پس از رویت متن آگهی و تطبیق مفاد آن با درخواست نسبت به چاپ پیشنویس آگهی اقدام و به منظور طی سایر مراحل(پرداخت هزینه ها وثبت الکترونیکی) به اداره ثبت شرکت ها و موسساست غیرتجاری مربوطه مراجعه نماید
هر گونه پذیرش صورتجلسه بعدی شخصیت حقوقی منوط به پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی rrk.ir و هزینه روزنامه کثیرالانتشار در آدرس postanu.post.ir می باشد. بدیهی است متقاضی موظف است پس از تایید توسط ذی سمت آگهی خود به صفحات مربوطه مراجعه و نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید.
متقاضی محترم به منظور پرداخت حق تمبر سرمایه آگهی های تأسیس می بایست از اینجا(ssaa.tax.gov.ir) اقدام نماید.


این متنی است که پس از ارسال مدارک از طریق پست برای شما نمایان میشود. و این بدان معناست که شما باید:

1- به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنید (آدرس اداره ثبت شرکتهای استان مرکزی: اراک – خیابان جهاد – نرسیده به پل شهر صنعتی – جنب دادگستری – اداره ثبت اسناد – طبقه همکف – انتهای راهرو – اداره ثبت شرکتها )

2- هزینه حق الثبت را پرداخت کنید.

3- اصل مدارک شرکت شامل اساسنامه، شرکتنامه و سایر مدارک را دریافت کنید.

توجه کنید!!

1- حتما مراجعه کننده باید شخص متقاضی باشد. (شخصی که در سامانه ثبت نام کرده است.)

2-حتما مراجعه کننده مدارک هویتی همراه داشته باشد.

3-پس از دریافت اصل مدارک نهایت دقت لازم را داشته باشید این مدارک تنها یک مرتبه به شما تقدیم خواهد شد. بهتر است یک نسخه برابر اصل همیشه همراه خود داشته باشید و اصل مدارک در یک جای امن نگهداری شود.

میتوانید پس از دریافت مدارک نسبت به چاپ در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار اقدام نمایید. در این مرحله مراقب سودجویان باشید.

میتوانید در تمام مراحل از ما کمک بخواهید و حتی میتوانید با اخذ وکیل رسمی از وی بخواهید تا تمام مراحل مراجعه حضوری انجام دهد.

نگارین سپهر – مرجع آنلاین شرکت ها