• حتما متقاضی باید از اعضای شرکت، سهامدارن، مدیران یا وکیل رسمی شرکت باشد.در صورت تردید بین انتخاب نوع شرکت میتوانید به وبسایت نگارین سپهر و یا آپارات »ثبت نگارین« را جستجو کنید و ویدئو توضیحات را مشاهده نمایید.کدپستی محل شرکت هر مکانی میتواند باشد مثلا منزل شخصی یا محل کسب و کار و هیچ گونه بازرسی به عمل نخواهد آمد.نام های پیشنهادی شما میتواند سه سیلابی یا بیشتر باشد و بر اساس اولویت انتخاب میشود.کمترین میزان سرمایه صد هزار تومان خواهد بود و باید حداقل 35 درصد سرمایه در سهامی خاص و تمام سرمایه در مسئولیت محدود واریز شود.برای ثبت مسئولیت محدود حداقل 2 نفر شریک که هرکدام سهامدار و عضو هیئت مدیره باید باشند.برای ثبت سهامی خاص حداقل 5 نفر شریک که سه نفر سهامدار و عضو هیئت مدیره و 2 نفر بازرس نیاز است که بین بازرسین و اعضا نسبت فامیلی درجه یک نباید باشد. (برخلاف قوانین است اما میتواند همسر و یا مادر باشد)شماره تماس همراه حتما باید به نام خود شخص باشد و دقیقا شماره معرفی شده در سامانه ثنا باشد و مدیرعامل باید ثنا داشته باشد.برای ثبت شرکت هیچ گونه مدرک تحصیلی نیاز نمی باشد.برخی از موضوعات شرکت نیاز به مجوز از مراجع مرتبط دارد به طور مثال: موسسات خیریه، انواع آموزش، حمل و نقل برون شهریمتقاضی باید طبق فایل راهنما نسبت به امضای مدارک اقدام نماید: فایل راهنما:         https://negarinsepehr.ir/token