اطلاعات بیشتر راجب به ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات در زمان فروش از خریداران باید اخذ کنند و به صورت دوره ای به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

مالیات خرید – مالیات فروش = مالیات بر ارزش افزوده

روش های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده:


مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که بر اساس درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله تولید اخذ می شود. مالیات بر ارزش افزوده دارای سه نوع تولیدی ، مصرفی و درآمدی است که یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت بوده و دارای اهدف مهم اقتصادی، اجتماعی و بودجه ای می باشد. اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای مزایا و معایب و مشکلات اجرایی است ولی در مجموع از هر جنبه ای که بررسی شود، موفقیت چشمگیری در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار داشته است. با وجود روش های متنوع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، روش
تفریقی غیر مستقیم، بهترین روش اخذ مالیات در دنیاست. در ایران نیز اجرای این نظام مالیاتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید و برپایه مصرف را به دنبال داشته است که فشار بار مالیاتی را از دوش بخش تولید و سرمایه گذاری کمتر می نماید.


دامنه شمول از این نظر دربردارنده فعالانی است که وظیفه وصول مالیات و سایر تکالیف بر عهده آنها گذاشته شده و مؤدی مالیاتی به آنها اطلاق می شود.از بعد کالا و خدمات،در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی در حال اجراست،مالیات بر کالاها و خدمات وضع می شود، بنابراین تعریفی که از دامنه شمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می گیرد، نشان دهنده فهرستی از کالاها و خدمات است که عرضه یا ارائه آن در داخل کشور یا واردات و صادرات آنها به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات است.
در این فصل قصد داریم به معرفی انواع فعالیت ها، اعم از عرضه کالا، خدمات، صادرات و واردات بپردازیم که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
1-شناخت فعالیت هایی که در دامنه شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
2-آشنایی با فعالیتهای مشمول مالیاتبر ارزش افزوده مبادله ای که همراه با جابجایی وجه نقد نمی باشند
3-آشنایی با مفهوم صادرات و واردات در قانون مالیات بر ارزش افزوده
4-آشنایی بااجرای قانون م.ا.ا درمناطق آزادتجاری و ویژه اقتصادی در خصوص واردات و صادرات


دامنه و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمیگیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.بنابراین در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه فعالیتهای عرضه کالا و خدمات در ایران و واردات آنها (به استثنای موارد مندرج در ماده12ق.م.ا.ا) مشمول مالیات و
عوارض است. همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده بابت صادرات کالاها و خدمات نیز قابل استرداد خواهد بود.
فعالیت های زیر مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند:

نگارین سپهر مرجع آنلاین شرکت ها در اراک – خیابان مخابرات – 09183102742


تعریف مؤدی
مالیات بر ارزش افزوده در حوزه کالاها و خدمات اعمال می گردد و فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا،ارائه خدمت،واردات و صادرات مبادرت دارند، بر اساس ضوابطی که در ماده1۳قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به ثبت نام، نگهداری حساب، تأدیه مالیات و ارائه اظهارنامه می باشند و به عنوان مؤدی شناخته می شوند.
دوره های مالیاتی
هر سال شمسی به چهار دوره ی مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط،یک دوره مالیاتی تلقی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
تقسیم بندی هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه به شرح زیر باشد:

دوره بهار از 1 فرودین تا 31 خرداد
دوره تابستان از1تیر تا31شهریور
دوره پاییز از1مهر تا31مهر
دوره زمستان از1دی تا پایان اسفند


1-هر گونه عرضه کالا و خدمت، صادرات و واردات مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
2-فعالیتهایی چون عرضه کالا به خود، معاوضه کالا به کالا، معاوضه کالا و خدمات مشمول مالیات می باشد.
3-ارائه خدمت به خود؛ به دلیل اینکه مابه ازاء بابت خدمت پرداخت نمی گردد؛ مشمول مالیات نمی باشد.
4-صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول نمی باشد ولی صدورکالا یا خدمت به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بوده و عرضه کننده مکلف به مطالبه مالیات و پرداخت آن به اداره امور مالیاتی می باشد.
5-هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود و مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پرداخت نمایند.
6-تاریخ تعلق مالیات برای فعالیت های عرضه کالا، ارائه خدمت، معاوضه، صادرات و واردات به شرح ماده11ق.م.ا.ا می باشد که رعایت این نکته حایز اهمیت است که برای احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به عنوان اعتبار، تاریخ تعلق مالیات با تاریخ پرداخت آن باید برابر باشد.

نگارین سپهر مرجع آنلاین شرکت ها در اراک – خیابان مخابرات –

09183102742


معافیت های مالیاتی

1-کالاها و خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده، کالاها و خدماتی هستند که در زمان فروش یا ارائه آنها در صورتحساب صادره نباید مالیات و عوارض ارزش افزوده محاسبه شود. مهمترین دلیل وجود این معافیت ها اهمیت آنها در زندگی افراد یا کشوراست.
2-اقلام معاف از مالیات بر ارزش افزوده به شرح ماده12ق.م.ا.ا و بخشنامه های صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده اند.
3-فهرست کالاهای معاف منتشر شده دربخشنامه شماره1۳33مورخ11/2/1391منتشر شده است.
4-صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی معاف از قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
5-مالیات های پرداخت شده بابت خرید نهاده های کالاها و خدمات صادراتی به خارج از کشور، با ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد مثبته، مسترد میگردد
6-مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دوماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد ومدارک مثبته مشمول استردادخواهد بود.
7-هر کالا یا خدمتی که از مبادی گمرکی کشور وارد سرزمین اصلی شود، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است مگر اینکه با توجه به قانون”چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران”مصوب7/6/1372و قانون”تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران”مصوب5/9/13۳4، کالا یا خدمت وارد مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی شده باشد، که در این صورت مطابق ماده مذکور، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.