مدارک لازم برای اخذ گرید پیمانکاری:

1- تصوير آخرين اظهارنامه ثبتي شركت  حداكثر در دو برگA4
2- تصويرآخرين اساسنامه شرکت حداكثر در پانزده برگA4 شامل صفحه موضوع فعاليت ،صفحه تعداداعضاي هيات مديره ، صفحه سهامداران، صفحه صاحبان آمضاء
3- تصويرروزنامه هاي رسمي  شامل  روزنامه آگهي تاسيس و همه روزنامه هاي تغييرات  پانزده سال اخير  حداكثر در پانزده برگA4
4- تصويرآخرين صورتجلسه مجمع عمومي که بيانگر 100% صاحبان سهام باشد حداكثر در سه برگA4
5- تصويرآخرين اظهارنامه مالياتي شامل مشخصات، ترازنامه، حساب سود و زيان، جداول شماره 4، 5، 6، 9، 10، 13، 14، 15، 16 حد اكثر در شش برگA4
6- اختياري است  تصويرصرفا برگ پرداخت حق بيمه و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي به تفکيک کارگاه براي 36 ماه اخير حداكثر در يكصد برگ  A4
7- در صورت وجود سهامداران حقوقي با مجموع سهام بيش از پنجاه درصد براي شركت، مدارك رديفهاي 1و2و4 فوق بعلاوه تصوير آخرين روزنامه تغييرات هيات مديره سهامداران حقوقي ،حداكثر در چهل برگA4
8-در صورت وجود سهامداران حقوقي  خصوصي با مجموع سهام بيش از پنجاه درصد براي شركت هاي موضوع رديف قبل مدارك موضوع رديف قبل عينا براي اين سهامداران حقوقي خصوصي نيز بايد اضافه شود حداكثر در چهل برگA4

ساير مدارك مورد نياز
درصورتي كه مدارك مهمي براي اثبات اطلاعات فرمها لازم باشد كه در محل هاي قبلي نمي گنجد و يا مدركي را كارشناس پرونده تقاضا كند در اين قسمت قرار گيرد
1-       ساير 1       حد اكثر در پنج برگA4
2-       ساير 2       حد اكثر در پنج برگA4
3-       ساير 3       حد اكثر در پنج برگA4
4-       ساير 4       حد اكثر در پنج برگA4
5-       ساير 5       حد اكثر در پنج برگA4


توجه : تصاوير ي كه بروش زير ، برابر اصل شده باشد مورد تاييد است:
1-       جمله   ” كپي برابر اصل است “‍  درآن درج شود
2-       به امضاي مدير عامل و يا رئيس هيات مديره برسد
3-       به  مهر شركت  ممهور گردد

آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران


تصویب نامه هیئت وزیران


بخشنامه مربوط به سازمان برنامه ریزی و مدیریت استان های کشور


شاخص های 1402


تخلفات