سوالات متداول

سوالات بیشتر

اینجا به دنبال پاسخ سوالات خود باشید

کلیه تقاضاهای مربوط به تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیرتجاری از طریق درگاه الکترونیکی به آدرس irsherkat.ssaa.ir پذیرفته می شود و متقاضیان ثبت تاسیس و تغییرات باید اطلاعات مورد نیاز را بر اساس فرم های موجود در سامانه جامع ثبت شرکتها وارد نموده و پس از پذیرش نهایی درخواست، از طریق سامانه نسبت به دریافت کدپیگیری یکتای پرونده تشکیل شده در سیستم اقدام نمایند.

پس از وصول درخواست ثبت تاسیس و اعلام تعیین نام توسط مراجع ثبت شرکتها،متقاضی می بایست اصل مدارک و مستندات لازم را به همراه کد پیگیری از طریق پست به مراجع ثبت شرکتهای محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال نماید.

اگر مورد تقاضا منطبق با مقررات نبوده یا نقص در مستندات ملاحظه گردد مراتب به اطلاع متقاضی می رسد و متقاضی مکلف است ظرف مدت 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند در غیر این صورت مدارک و مستندات ارسالی عودت و ادامه رسیدگی منوط به ورود مجدد اطلاعات و دریافت کد پیگیری جدید است.

پس از امضاء پیش نویس سند ثبت تاسیس یا تغییرات شخص حقوقی توسط ذی سمت و صاحب حق امضاء(متقاضی) و مشاهده وضعیت “ارسال شده برای روزنامه رسمی”